วิดีโอ

VDOวิธีการป้องกัน และ ความปลอดภัย ต่างๆ

ดูเพลิน ได้ความรู้ในการทำงาน จาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ ด้านการจัดเก็บสารเคมี

ความปลอดภัยสำหรับงานไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการทำงานเชื่อมโลหะ

ความปลอดภัยในการทำงานบนพื้นผิวนอกอาคารสูง

ความปลอดภัยสำหรับงานโครงสร้าง

ความปลอดภัยสำหรับงานตัดโลหะ

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

ความปลอดภัยในการทำงานระบบ

ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อันตรายที่พบได้ทั่วไปในงานปั๊มโลหะ

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

เทคนิคการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน

error: Content is protected !!