บริการฝึกอบรมการใช้งานปั้นจั่น (เครน)

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยปั้นจั่น-thailandcrane

กฎหมายอบรมเครน

“ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น
พ.ศ. ๒๕๕๔” (อ่านรายละเอียด)

และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ประกาศเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ว่าด้วยการทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด แต่ต้องไม่เกินพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (SWL) ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด เช่น โรงงานซื้อเครนขนาด 10 ตัน มาใช้งาน แต่โรงงานใช้เครนตัวนี้ยกของที่มีขนาดน้ำหนักมากสุดสูงสุดไม่เกิน 5 ตัน เมื่อถึงเวลาต้องทำการทดสอบ (Test Load) ตามกฏหมายตามหลักเกณฑ์วิธีการทดสอบการรับน้ำหนักคือ 5 x 1.25 = 6.25 ตัน ก็ต้องหาลูกน้ำหนักขนาด 6.25 ตันมาทำการยกทดสอบ

บริการฝึกอบรมการใช้งานปั้นจั่น (Crane)

ให้บริการ งานอบรม การใช้งานปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ, ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น, การอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พร้อมออกวุฒิบัตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตราฐานในการบริหารฯ เกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ.2564 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น ลดอุบัติเหตุจากการใช้งานและเข้าใจถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ

ทำไม? ถึงต้องอบรมกับสถาบันอบรมความปลอดภัย ThailandCRANE

(Safety Training Institute. An Accredited Training Organization)

สถาบันฯ เราจัดอบรมเครน (ปั้นจั่น) ตามข้อกำหนดของกฎหมาย เรื่อง “หลักเกณฑ์ และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554” ซึ่งบังคับให้กิจการหรือสถานประกอบการ จำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับงาน เครน (ปั้นจั่น) มีความรู้ และ ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

ทางสถาบันฯ ได้จัดเตรียมและนำเสนอการฝึกอบรมเครน (ปั้นจั่น) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลายหลักสูตรด้วยกัน อาทิ

หลักสูตรฝึกอบรมงานเครน (ปั้นจั่น)

(1) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
(2) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
(3) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
(4) หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น

อบรมเครน 4 ผู้ มีใครบ้าง

1. ผู้บังคับ
2. ผู้ให้สัญญาณ
3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ
4. ผู้ควบคุม

งานฝึกอบรมเครน-ThailandCRANE

  1. หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (9 ชั่วโมง)
  2. หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (18 ชั่วโมง)
  3. หลักสูตร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (9 ชั่วโมง)
  4. หลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (12 ชั่วโมง)
  5. หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น ( 3 ชั่วโมง)
  6. หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุของปั้นจั่น และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (อบรมปั้นจั่น 4 ผู้) ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (ภาคทฤษฎี 15 ชม. + ภาคปฏิบัติ 9 ชม.)

thailandcrane-อบรมปั้นจั่น

หลักการและเหตุผล

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นได้เข้ารับการรอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
เพื่อให้นายจ้างได้ปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

ระยะเวลาอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง)

– ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง
– ภาคปฎิบัติ 9 ชั่วโมง

ราคาค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

* อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เอกสารและวุฒิบัตร

อื่นๆ

– รับจำนวนจำกัดรุ่นละไม่เกิน 20 คน

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ (อ่านรายละเอียด)

รูปภาพแสดงตัวอย่างปั้นจั่นและรอกที่จะต้องอบรมหลักสูตรปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

เงื่อนไขการเข้ารับอบรมหลักสูตร ปั้นจั่นหอสูง รถ

1. ผู้เข้ารับการอบรม ที่มีหนังสือรับรองจากนายจ้างว่า “ทำหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิด รถปั้นจั่น หรือ เรือปั้นจั่น หรือ ปั้นจั่นหอสูง” เมื่อจบหลักสูตร 24 ชม.แล้วจะได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรม “หลักสูตรผู้บังคับฯ ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะและผู้ให้สัญญาณ (4ผู้)”

2. ผู้เข้ารับการอบรม ไม่มีหนังสือรับรองจากนายจ้าง ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบังคับรถปั้นจั่น หรือเรือปั้นจั่น หรือปั้นจั่นหอสูง เมื่อจบหลักสูตร 24 ชม.แล้วจะได้รับวุฒิบัตรเฉพาะ “หลักสูตรผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะและผู้ให้สัญญาณ (3ผู้)”

หลักการและเหตุผล

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นได้เข้ารับการรอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
เพื่อให้นายจ้างได้ปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

ระยะเวลาอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง)

– ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง
– ภาคปฎิบัติ 9 ชั่วโมง

ราคาค่าอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

* อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เอกสารและวุฒิบัตร

อื่นๆ

– รับจำนวนจำกัดรุ่นละไม่เกิน 20 คน

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ (อ่านรายละเอียด)

หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ข้อ 66 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 กำหนดให้หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนำผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน
ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น กรณีที่นำปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ผ่านการอบรมมาแล้วได้รับการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับ ปั้นจั่นตามเงื่อนไขของกฎหมาย
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่เข้าร่วมการทำกิจกรรม 5ส

เงื่อนไขการเข้ารับอบรมหลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ต้องแสดงหลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 กำหนดให้

วันเวลาอบรม
ระยะเวลาอบรม:  6 ชั่วโมง (1 วัน)
วันที่อบรม: เปิดอบรม – รุ่น
สถานที่อบรม:

ราคาค่าอบรม  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

อัตราค่าอบรม 
รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย เอกสารอบรม และวุฒิบัตร

___________________________

เนื้อหาหลักสูตร

วิทยากรที่บรรยาย:  วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้
08.30-08.45 ลงทะเบียน
08.45-09.00 ทดสอบก่อนการอบรม
09.00-10.30 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
10.30-10.45 พัก
10.45-12.15 ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น กรณีที่นำปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน
12.15-13.15 พัก
13.15-14.30 ทบทวนการใช้สัญญาณมือ ,วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย,การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
14.30-14.45 พัก
14.45-16.30 กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนำผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน
16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม

มอบวุฒิบัตร

วิธีบรรยาย: บรรยายใช้สื่อ power point / ชม VDO
วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล: ทดสอบก่อน – หลังการอบรม /ระยะเวลาเช้ารับการอบรม 100 %

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

การแต่งกายผู้เข้าอบรม: แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

ประหยัดค่าใช้จ่าย : ราคาของการอบรมปั้นจั่นอยู่กับที่ และปั้นจั่นเคลื่อนที่ของเรา ราคาประหยัดคุ้มค่า

วิทยากรประสบการณ์สูง : วิทยากรของเรา คือผู้เชี่ยวชาญด้านปั้นจั่น ด้านเครน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 15 ปี (ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน)

ภาคปฎิบัติที่เน้นการทำงานจริง : การสอนของเราเน้นปฎิบัติจริง จะได้พบประสบการณ์ใหม่สำหรับการขับเครน บังคับปั้นจั่นให้ง่ายขึ้น มีความ้ปลอดภัยมากขึ้น

สอนตรงประเด็น สนุก ไม่ง่วง : ด้วยเทคนิคและลีลาของทีมวิทยากรของเรา สอนเข้าใจง่าย ตรงประเด็น และแฝงไปด้วยแง่คิด ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อความปลอดภัย ตามกฎหมาย

error: Content is protected !!