คู่มือ | บทความ

E-BOOK(E-Book)

E-Book ที่น่าสนใจ หลายเล่ม จาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

คู่มือฝึกอบรมการจัดการและการประเมินความเสี่ยงในที่ทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (ฉบับภาษาไทย)
คู่มือฝึกอบรมการจัดการและการประเมินความเสี่ยงในที่ทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
คู่มือแบบตรวจสอบพร้อมคำอธิบาย (Checklist) มาตรการการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
คู่มือแบบตรวจสอบพร้อมคำอธิบาย (Checklist) มาตรการการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
มาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics Standard On Manual Materials Handling)
มาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics Standard On Manual Materials Handling)
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety Management On Working At Height Standard)
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety Management On Working At Height Standard)
มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (Occupational Safety And Health Management System Standard)
มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (Occupational Safety And Health Management System Standard)
คู่มือการปฏิบัติตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
มาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics Standard On Working With Computer)
มาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics Standard On Working With Computer)
มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety And Health Risk Management System Standard)
มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety And Health Risk Management System Standard)
งานวิจัย: การศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์กับอาการไม่สบายทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
งานวิจัย: การศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์กับอาการไม่สบายทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กรณีศึกษา กลุ่มผู้ทำเครื่องเบญจรงค์
คู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety Management Specification Of Working At Height Manual)
คู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety Management Specification Of Working At Height Manual)
คู่มือการปรับปรุงการปฏิบัติงานยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics Manual For Lifting And Handling Operations Improvement)
คู่มือการปรับปรุงการปฏิบัติงานยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics Manual For Lifting And Handling Operations Improvement)
งานวิจัย: การศึกษามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อการลงทุนด้านความปลอดภัย กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
งานวิจัย: การศึกษามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อการลงทุนด้านความปลอดภัย กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
คู่มือการดำเนินงานตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety And Health Management System Manual)
คู่มือการดำเนินงานตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety And Health Management System Manual)
คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
คู่มือการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety And Health Risk Management Manual)
คู่มือการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety And Health Risk Management Manual)
คู่มือการปรับปรุงการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงานตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics Manual For Computer Operations Improvement In The Office)
คู่มือการปรับปรุงการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงานตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics Manual For Computer Operations Improvement In The Office)
รายงานวิจัยเรื่องมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการลงทุนด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
รายงานวิจัยเรื่องมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการลงทุนด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
รายงานวิจัยเรื่องกรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
รายงานวิจัยเรื่องกรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการ
แนวปฏิบัติการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Job Safety Analysis; JSA
แนวปฏิบัติการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Job Safety Analysis; JSA
Power-Isolation-แนวปฏิบัติการตัดแยกพลังงานด้วยระบบล็อกและระบบป้ายเตือน
แนวปฏิบัติการตัดแยกพลังงานด้วยระบบล็อกและระบบป้ายเตือน
รายงานวิจัยเรื่องการสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปในประเทศไทย
รายงานวิจัยเรื่องการสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปในประเทศไทย
คู่มือการป้องกันการตกจากที่สูง
คู่มือการป้องกันการตกจากที่สูง
คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย
คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย
รายการชี้บ่งและตรวจสอบตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รายการชี้บ่งและตรวจสอบตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
มาตรฐานการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
มาตรฐานการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย
คู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง
คู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง
การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของสถิติประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการ
การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของสถิติประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการ
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต
แนวปฏิบัติการจัดการการเปลี่ยนแปลง
แนวปฏิบัติการจัดการการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย
แนวปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กรเพื่อการจัดการความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แนวปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กรเพื่อการจัดการความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการความปลอดภัย
คู่มือความปลอดภัย-สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
คู่มือความปลอดภัย-สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
error: Content is protected !!