FAQ-thailandcrane

1. ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นในกรณีเครนเสีย

ข้อสันนิษฐานนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานแจ้งอาการเสียได้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอะไหล่ไปซ่อมแซม ด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้งานดำเนินการซ่อมแซมสินค้าเอง เพราะในระหว่างการรับประกันสินค้า ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องซ่อมแซมสินค้าให้ใช้งานได้ดีดังเดิมด้วยความรวดเร็ว

ปัญหาที่มักพบ และ ข้อสันนิษฐาน

ปัญหาที่ 1 กดสวิทช์ขึ้นไม่ทำงาน

– เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดขึ้นชำรุด
– เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดขึ้นขาด
– แมกเนติกขึ้นชำรุด

ปัญหาที่ 2 กดสวิทช์ลงไม่ทำงาน

– เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดลงชำรุด
– เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดลงขาด
– แมกเนติกลงชำรุด

ปัญหาที่ 3 กดขึ้น – ลงไม่ทำงาน

– เกิดจากมอเตอร์ขึ้น – ลงไหม้
– เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดขึ้น – ลงชำรุด
– เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดขึ้น – ลงขาด
– แมกเนติกขึ้น -ลงชำรุด

ปัญหาที่ 4 กดวิ่งซ้ายไม่ทำงาน

– เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้ายชำรุด
– เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้ายขาด
– แมกเนติกวิ่งซ้ายชำรุด

ปัญหาที่ 5 กดวิ่งขวาไม่ทำงาน

– เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งขวาชำรุด
– เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งขวาขาด
– แมกเนติกวิ่งขวาชำรุด

ปัญหาที่ 6 กดวิ่งซ้าย – ขวาไม่ทำงาน

– เกิดจากมอเตอร์วิ่งซ้าย – ขวาไหม้
– เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้าย – ขวาชำรุด
– เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้าย – ขวาขาด
– แมกเนติกวิ่งซ้าย – ขวาชำรุด

ปัญหาที่ 7 กดเดินหน้าไม่ทำงาน

– เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้าชำรุด
– เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้าขาด
– แมกเนติกเดินหน้าชำรุด

ปัญหาที่ 8 กดถอยหลังไม่ทำงาน

– เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดถอยหลังชำรุด
– เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดถอยหลังขาด
– แมกเนติกถอยหลังชำรุด

ปัญหาที่ 9 กดเดินหน้า – ถอยหลังไม่ทำงาน

– เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้า – ถอยหลังชำรุด
– เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้า – ถอยหลังขาด
– แมกเนติกเดินหน้า – ถอยหลังชำรุด

ปัญหาที่ 10 เครนทั้งระบบไม่ทำงาน

– ชุดเมนสายไฟเข้าตู้คอนโทรลชำรุด, ฟิวส์ขาด, เบรกเกอร์ทริปหรือไฟฟ้าตก
– แปรงถ่านของชุดดึงไฟหมด หรือทองแดงของแปรงถ่านข้างใด ข้างหนึ่งไม่สัมผัสกับราง HIGH TRO REEL

ปัญหาที่ 11 มอเตอร์มีเสียงคราง

– ควรหยุดการใช้งานทันที เนื่องจากไฟเข้าไม่ครบเฟส ถ้าใช้งานต่อมอเตอร์อาจไหม้ได้

ปัญหาที่ 12 เครนเดินกลับทิศทาง จากขึ้นเป็นลง จากลงเป็นขึ้น

– ควรกลับเฟสไฟทันที เนื่องจาก LIMIT SWITCH จะไม่ทำงาน ถ้าฝืนใช้อาจทำให้ MOTOR HOUSING แตก (กรณีรอกโซ่) ถ้าเป็นรอกสลิงชุดตะขอจะชน DRUM

หมายเหตุ: ติดต่องานซ่อมด่วน! ได้ที่ ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง
แผนกบริการงานซ่อม (Service Corporate) ThailandCRANE
โทรศัพท์: O94449O123
Line: thailandcrane

2. ข้อสันนิษฐานปัญหาทางด้าน MECHANIC

ข้อสันนิษฐานนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานแจ้งอาการเสียได้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอะไหล่ไปซ่อมแซม ด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้งานดำเนินการซ่อมแซมสินค้าเอง เพราะในระหว่างการรับประกันสินค้า ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องซ่อมแซมสินค้าให้ใช้งานได้ดีดังเดิมด้วยความรวดเร็ว

ปัญหาที่มักพบ และ ข้อสันนิษฐาน

ปัญหาที่ 1 เครนวิ่งมีเสียงดัง บริเวณกล่องล้อ

– ลูกปืนชำรุด
– ล้อเครนเบียดกับราง SQ.BAR
– ระบบเฟืองขับ + เฟืองตาม มีปัญหา

ปัญหาที่ 2 เวลายกของแล้วไหล หรือ เดินหน้า ถอยหลังมีปัญหา

– ระยะผ้าเบรคไม่ได้
– ถอยหลังมีเสียงดังที่เบรค
– ผ้าเบรคหมด

ปัญหาที่ 3 มีควันออกที่มอเตอร์

– ผ้าเบรคหมด
– มีน้ำมัน หรือ จารบี แทรกซึมเข้าทาง ROTOR
– มอเตอร์ไหม้

ปัญหาที่ 4 มีเสียงดังในห้องเกียร์

– น้ำมันห้องเกียร์หมด
– ชุดเฟืองมีการแตกหัก เนื่องจากยกน้ำหนักเกิน

หมายเหตุ: ติดต่องานซ่อมด่วน! ได้ที่ ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง
แผนกบริการงานซ่อม (Service Corporate) ThailandCRANE
โทรศัพท์: O94449O123
Line: thailandcrane

3. ข้อมูลอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม และ รายละเอียด

1. ห้องมอเตอร์
ตัวมอเตอร์แบบอลูมิเนียมอัลลอย มีนำหนักเบา มีครีบระบายความร้อนได้สูงสุด 40% แม้อยู่ในที่อับ โครงสร้างจะทนต่อ การกัดกร่อนทางด้านเคมีและกระแสไฟฟ้า (ฝุ่น, ละอองน้ำ) มอเตอร์หุ้มปิดมิดชิดและมอเตอร์แบบ IP – 55

2. ชุดเบรคมอเตอร์
ชุดมอเตอร์เป็นแผ่นจาน ( R.O.C.NO.27417 ) ทนทาน ไม่ต้องปรับแต่ง ทำให้ไม่มีมลภาวะและไม่จำเป็นต้องดูแลมาก มีเบรคอัตโนมัติเมื่อไฟดับ

3. ชุดลิมิทสวิทช์
เป็นชุดป้องกันการยกน้ำหนักเกิน (Mechanical overload limit) หรือ Weighting limit switch โดยจะตัดการทำงานเมื่อยกขึ้นสุดและลงสุด มีระยะปรับแต่งตำแหน่งได้

4. ชุดป้องกันระบบเบรค
ชุดเบรคจะมี 2 ระบบ คือ จะตัดการทำงานขึ้น – ลง ภายในประกอบด้วยชุดเฟืองเกียร์ที่ทำจากเหล็กหล่อเหนียว

5. หม้อแปลง
ชุดหม้อแปลงไฟฟ้าควบคุมแรงดันต่ำ 24V (1 kw/ชุด) หรือ 48V (3 kw/ชุด) จะมีชุดป้องกันการลัดวงจร

6. ชุดแมกเนติกช่วย
ชุดแมกเนติกช่วย ออกแบบให้มีประสิทธิ์ภาพสูง และจะเป็นตัวตัดไฟเข้าเบรคเกอร์

7. ชุดป้องกันการสลับเฟส
เป็นชุดป้องกันการต่อไฟผิดเฟสที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอันตรายต่อชุดเครนและระบบมอเตอร์

หมายเหตุ: ติดต่องานซ่อมด่วน! ได้ที่ ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง
แผนกบริการงานซ่อม (Service Corporate) ThailandCRANE
โทรศัพท์: O94449O123
Line: thailandcrane

error: Content is protected !!